SAM Pelvic Sling™ II

SAM Pelvic Sling™ II - 297_1.jpg
SAM Pelvic Sling™ II - 297_1.jpg
SAM Pelvic Sling™ II - 297_2.jpg
SAM Pelvic Sling™ II - 297_3.jpg
SAM Pelvic Sling™ II - 297_4.jpg
PAS DO STABILIZACJI ZŁAMAŃ MIEDNICY Z PRAWIDŁOWĄ SIŁĄ

Pas SAM Pelvic Sling II stanowi udoskonaloną wersję naszej pierwszej, przełomowej konstrukcji pasa stabilizacji miednicy. Jest to nadal jedyny dostępny obwodowy pas stabilizacyjny zapewniający kontrolę siły ściskającej miednicę, którego bezpieczeństwo i skuteczność stabilizacji złamań obręczy miedniczej typu „otwarta książka” została potwierdzona przez badania.

Nowa, lepsza konstrukcja

Pas SAM Pelvic Sling II stanowi ulepszoną i prostszą konstrukcję, pozbawioną jakichkolwiek elementów odłączalnych. Jego budowa jest bardziej zwarta, jest łatwiejszy w obsłudze (3-etapowa procedura zakładania), szybszy w zakładaniu (zwykle poniżej 1 minuty) i rozmiarem pasuje do 95% populacji (bez konieczności przycinania). Nie wymaga specjalnej precyzji w trakcie zakładania i wyraźnie sygnalizuje kliknięciem osiągnięcie właściwej siły ściśnięcia. Pas jest trwały, jego działanie nie jest zakłócane przez skrajne warunki wilgotności i temperatury, jest wytrzymały w zetknięciu z twardymi lub ostrymi przedmiotami. Jest także przenikalny dla promieniowania rentgenowskiego, bezpieczny w kontakcie z urządzeniami do rezonansu magnetycznego (MRI) i łatwy do czyszczenia przy użyciu typowych detergentów i środków dezynfekcyjnych.

Proste jak 1, 2, 3

Ściskanie ograniczone do najmniejszej skutecznej siły

Pas stabilizacyjny SAM Pelvic Sling II został zaprojektowany w taki sposób, aby nie wywoływał nadmiernego nacisku na miednicę, co odróżnia go od innych dostępnych produktów pozwalających na ściskanie pacjenta z nieograniczoną siłą. Naukowcy z Legacy Health System prowadzili badania anatomiczne oraz kliniczne w celu określenia optymalnego zakresu sił wymaganych do bezpiecznego i skutecznego zamknięcia niestabilnego złamania miednicy.

Opatentowana sprzączka Autostop zastosowana w pasie SAM Pelvic Sling II nie pozwala na wywarcie siły większej niż 14,8 kg. Jest to bardzo ważne w sytuacjach akcji ratowniczych, gdzie nadmiernie ściśnięcie miednicy przez personel medyczny działający pod wpływem stresu może być dla pacjenta bolesne lub szkodliwe.

Lekarze chirurgii urazowej z całego świata są świadomi istotności stabilizacji złamań miednicy w trakcie krytycznej pierwszej „złotej godziny” następującej po poważnym wypadku. Ze względu na możliwość wystąpienia niebezpiecznego krwotoku wewnętrznego po takich złamaniach, standardowe procedury pierwszej mocy obejmują założenie jakiegoś zacisku obwodowego wokół bioder rannego.
Nasza opatentowana sprzączka Autostop zawsze zapewnia właściwą siłę ściskania, eliminując niebezpieczną w takiej sytuacji zgadywankę. Konstrukcja sprzączki zapewnia zatrzymanie ściągania przez osobę zakładającą pas po osiągnięciu prawidłowej siły ściśnięcia miednicy. Po uzyskaniu właściwej siły naciągnięcia ze sprzączki wychodzą dwa wypusty zatrzymujące dalsze ściąganie pasa.

Dlaczego kontrolowanie siły ściskania jest ważne w leczeniu złamań miednicy?
W chwili dokonywania wstępnych oględzin rannego rodzaj złamania jest zwykle nieznany. W niektórych przypadkach zastosowanie zbyt małej siły nie spowoduje zamknięcia bądź stabilizacji złamania; w przeciwnej sytuacji, przyłożenie zbyt dużej siły może spowodować zapadnięcie obręczy miedniczej. Pas SAM Pelvic Sling II jest jedynym dostępnym przyrządem do stabilizacji miednicy zaprojektowanym na wywieranie bezpiecznej i prawidłowej siły ściskającej w przypadku złamań miednicy.

Jaka jest różnica między produktami SAM Pelvic Sling II a innymi przyrządami stosowanymi w ratownictwie medycznym?
SAM Pelvic Sling II ma konstrukcję uniemożliwiającą nadmierne ściśnięcie rannego. Jest to jedyny pas stabilizacji miednicy, który nie dopuszcza do przyłożenia siły większej niż wymagana do bezpiecznego i skutecznego ustabilizowania złamania miednicy. Zawsze, w każdej sytuacji, zapewnia on ściśnięcie miednicy z tą samą, bezpieczną siłą. Zostało to udokumentowane w pięciu recenzjach naukowych oraz było prezentowane na piętnastu krajowych i międzynarodowych sesjach plenarnych.

Czy pasy SAM Pelvic Sling II można stosować przy podejrzeniu złamania miednicy, nawet jeśli nie jest to złamanie typu „otwarta książka”?
Nie ma znanych przeciwwskazań do stosowania pasa SAM Pelvic Sling II przy jakimkolwiek podejrzeniu złamania bądź urazu miednicy. Siły ściskające rozkładają się szeroko wokół pasa i prawdopodobnie nie ma zagrożenia pogorszenia stanu przy złamaniu lub obrażeniach miednicy. Badania nie wykazały przeciwwskazań do stosowania pasa SAM Pelvic Sling II przy złamaniach ściskających miednicy.

Czy pas SAM Pelvic Sling II może być nałożony na pacjenta pozostającego w samochodzie po wypadku, przed wyciągnięciem go na zewnątrz?
Nie zaleca się nakładania pasa SAM Pelvic Sling II przed wydobyciem rannego z samochodu.

Czy pas do stabilizacji miednicy SAM Pelvic Sling II można stosować przy złamaniu biodra?
Z praktycznych zastosowań klinicznych nie wynikają żadne przeciwwskazania stosowania pasa SAM Pelvic Sling II przy złamaniach biodra. Dotychczas nie są znane żadne udokumentowane przypadki na ten temat.

Jak można czyścić pas SAM Pelvic Sling II ?
Nie wolno czyścić pasów SAM Pelvic Sling II w autoklawie parowym. Można stosować szeroki wachlarz środków dezynfekcyjnych, np. Virkon. Więcej informacji na temat środka Virkon można uzyskać w oddziale ratownictwa medycznego lub u dostawcy sprzętu medycznego.

Czy pasy SAM Pelvic Sling II mogą być używane u dzieci?
Nie zalecamy stosowania pasów SAM Pelvic Sling II u dzieci. Dotychczas nie przeprowadzono żadnych badań stosowania tych przyrządów u dzieci.

Jak pas SAM Pelvic Sling II działa na powierzchnię skóry?
Zmierzony pod pasem SAM Pelvic Sling II nacisk na skórę wykazał bardzo niskie wartości, zwykle poniżej 25 mmHg. Jeżeli pas stabilizacyjny SAM Pelvic Sling II zakładany jest na dłuższy okres czasu, należy regularnie sprawdzać stan skóry pacjenta. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku konieczności stosowania intensywnej resuscytacji płynami. W takich warunkach może istnieć potrzeba okresowego zwalniania pasa SAM Pelvic Sling II w celu umożliwienia zwiększonego przepływu płynów przez miednicę. Należy zachować ostrożność: pas SAM Pelvic Sling II należy zwalniać bardzo powoli.

INFORMACJE O FIRMIE SAM MEDICAL PRODUCTS®
SAM Medical Products® zajmuje się opracowaniem i produkcją innowacyjnych produktów medycznych przeznaczonych dla ratownictwa, wojska i szpitali. Nasze produkty, to m.in. łupki unieruchamiające SAM Splint, pas miedniczy SAM Pelvic Sling, elastyczna szyna Soft Shell Splint, środki hemostatyczne CELOX, opatrunki na otarcia i odparzenia BursaMed, oraz bandaże zapobiegające powstawaniu pęcherzy Blist-O-Ban. Od ponad 25 lat firma SAM Medical Products® oferuje na rynku innowacyjne produkty wysokiej jakości dla profesjonalnej medycyny.

Prace badawcze
Pelvic Circumferential Compression in the Presence of Soft-Tissue Injuries (Ściskanie obwodowe miednicy w przypadku wystąpienia urazów tkanki miękkiej): A Case Report (Analiza przypadku). Krieg JC, Mohr M, Mirza AJ, Bottlang M. The Journal of TRAUMA Injury, Infection, and Critical Care. 59, str. 470-472, 2005.
Emergent Stabilization of Pelvic Ring Injuries by Controlled Circumferential Compression (Stabilizacja urazów obręczy miedniczej po wypadku poprzez kontrolowane ściskanie obwodowe): A Clinical Trial (Badanie kliniczne). Krieg JC, Mohr M, Ellis TJ, Simpson TS, Madey SM, Bottlang M. Journal of Trauma, 59, str. 659-664, 2005.
The Pelvic Fracture; Stabilization in the field (Złamanie miednicy; stabilizacja w miejscu akcji ratowniczej). Bottlang M, Kreig JC. EMS Magazine. wrzesień, str. 126-129, 2003.
Non-Invasive Reduction of Open-Book Pelvic Fractures by Circumferential Compression (Nieinwazyjna redukcja złamań miednicy typu „otwarta książka” poprzez ściskanie obwodowe). Bottlang M, Simpson T, Sigg J, Krieg JC, Madey SM, Long WB. Journal of Orthopedic Trauma. 16:6, str. 367-73, 2002.
Stabilization of Pelvic Ring Disruptions with a Circumferential Sheet (Stabilizacja zaburzeń obręczy miedniczej za pomocą pasa obwodowego). Simpson T, Krieg JC, Heuer F, Bottlang M. Journal of Trauma. 52, str. 158-61, 2002.
Emergent Management of Pelvic Ring Fractures with Use of Circumferential Compression (Postępowanie ze złamaniami obręczy miedniczej po wypadkach z zastosowaniem ściskania obwodowego); Bottlang M, Krieg JC, Mohr M, Simpson TS, Madey SM. Journal of Bone and Joint Surgery. 84-A (Supplement 2), str. 43-47, 2002.