Zarządzenie nr 55 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 czerwca 2019 r.


ZARZĄDZENIE NR 55
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 3 czerwca 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia norm wyposażenia jednostek, komórek organizacyjnych
Policji i policjantów oraz szczegółowych zasad jego przyznawania